งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
( 1 ) จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ำ
( 2 ) นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำบริหารจัดการ และนำระบบเทโนโสยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของกรม
( 3 ) การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และส่วนราชการที่เกียวข้อง
( 4 ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน เช่น ระบบเชื่อมต่อกับ NSW ( National Single Window) งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัตสินใจของผู้บริหารให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
( 5 ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย