วิสัยทัศน์ พันธกิจ อํานาจหน้าที่

สํานักแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   (1) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม
   (2) ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของกรม
   (3) ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
   (4) จัดทําและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม ตลอดจนสํารวจและประมวลผล
สถิติการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
   (5) ดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ
   (6) ศึกษา พัฒนาและเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางทะเล ระบบการขนส่ง
เชื่อมโยง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการส่งเสริมการประกอบกิจการการขนส่งทางน้ำ
และการพาณิชยนาวีและกิจการเกี่ยวเนื่อง
   (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สำนักแผนงาน มีโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   (1) งานธุรการ และงานสารบรรณ (รับ ส่ง ร่าง โต้ตอบ เก็บ ค้น และพิมพ์) ของสำนัก
   (2) งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุและครุภัณฑ์ ของสำนัก
   (3) รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานของสำนัก
   (4) งานบริหารงานบุคคลของสำนัก
   (5) การประสานงานทัวไป และงานอื่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผนงาน มีหน้าทีและความรับผิดชอบดังนี้
   ( 1 ) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย เพื่อจัดทำเป้าหมาย นโยบายและแผนงานของกรมเกี่ยวกับการขนส่ง
ทางน้ำและการพาณิชยนาวีรวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องของประเทศ รวมทั้งการจัดทำและประสานแผนการ
ปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนแม่บทของกระทรวง ดำเนินการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
   ( 2 ) ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ทางด้านเครษฐกิจการขนส่ง ทางน้ำ รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ประกอบการให้อนุญาต เช่น การวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร
   ( 3 ) ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงาน/โครงการ และจัดหาแหล่งเงินเพื่อดำเนินงาน/โครงการตามเผนยุทธศาสตร์
และภารกิจของกรม ทั้งในส่วนที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
   ( 4 ) ดำเนินงาน / โครงการตามลำดับขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ การคัดเลือกวิศวกร
ที่ปรึกษาเพื่อให้เข้ามาดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ แหล่งเงินกู้
และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานของวิศวกรที่ปรึกษาให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด/งื่อนไขของสัญญาจ้าง/เงื่อนไขของแหล่งเงินตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการของกรม
   ( 5 ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.กลุ่มสถิติวิเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
   ( 1 ) จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล และวิเศราะห์ข้อมูลสถิติต้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ และข้อมูล
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์
   (2 ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูสสถิติด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำและข้อมูลแนวโน้ม
เพื่อวางเผน และกำหนดนโยบาย สำหรับการปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาการขนส่งทางน้ำของกรม
ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ำ
   ( 3 ) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นในการปรับปรุงฐานข้อมูลสถิติการขนส่งทางน้ำและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป
( 4 ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
   ( 1 ) จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ำ
   ( 2 ) นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ
บริหารจัดการ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของกรม
   ( 3 ) การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และส่วน
ราชการที่เกียวข้อง
   ( 4 ) การพัฒนาระบบฐานข้อมูสด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน เช่น ระบบเชื่อมต่อกับ
NSW ( National Single Window) งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) รวมทั้งประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัตสินใจของผู้บริหารให้คำปรึกษา ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ( 5 ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
   ( 1 ) ศึกษา และติดตามการพัฒนาความสัมพันธ์ของเวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้านการขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวีและที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการต่างประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ
   (2 ) เสนอความเห็นต่อข้อเสนอความร่วมมือหรือความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งทางน้ำ
และที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
   ( 3 ) ริเริ่มและดำเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศต้านการขนส่งทางน้ำและที่เกี่ยวข้อง
   ( 4 ) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางวิชาการและประสานงานกับต่างประเทศด้านการขนส่งทางน้ำ และที่เกี่ยวข้อง
   ( 5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แหล่งที่มา : กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558

วันที่:30 ตุลาคม 2564

เข้าชม:579

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin