การประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

การประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางสาววิศัลยา ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน ร่วมประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

 

มีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ผลการดำเนินงานของ สผง. ในปีงบประมาณ 2564
2.2 การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมเจ้าท่าใหม่
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 รายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565
3.2 งบดำเนินงาน สผง.
3.3 การมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ สผง.
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

วันที่:13 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 70

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่