ประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาววิศัลยา ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน
ร่วมประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

มีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 เรื่อง การติดตามตัวชี้วัดของ สำนักแผนงาน รอบ 1/2565
2.2 เรื่อง งบดำเนินงานของสำนักแผนงาน
2.3 เรื่อง การติดตามงบประมาณ ภาพรวมของการเบิกจ่าย
2.4 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2565
2.5 เรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมเจ้าท่า ของสำนักแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง เตรียมตัวชี้วัด รอบ 2/2565
3.2 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม ของสำนักแผนงาน
3.3 เรื่อง แผนพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของสำนักแผนงาน

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

 

วันที่:22 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 124

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ: