ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างและประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่าง

กิจกรรมการประกาศยกย่องยกเชิดชูบุคลากร/กิจกรรม/หน่วยงานดีเด่น เป็นกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้หน่วยงาน/บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สร้างขวัญกำลังใจร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยการคัดเลือกกิจกรรม/หน่วยงานจากแผนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักแผนงาน
ส่วนการคัดเลือกบุคลากรมาจากการพิจารณาจากของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของแต่ละกลุ่ม มีผู้แทนของกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการคัดเลือก ดังนี้
1. นางแสงเดือน ไกรภูมิ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ศิริพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นางสาวธนพิชญ์ เพชรมุณี นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
4. นายสุกฤษณ์ ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
5. นายนันทิภาคย์ รัตนพันธุ์ นักวิชาการขนส่ง
ขั้นตอนการลงคะแนนโหวตจะทำผ่านโปรแกรม และคิดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก โดยโหวตจากบุคลากรสำนักแผนงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม ผลสรุปได้ ดังนี้
ผลการคัดเลือกบุคลากรส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายดีเด่น คือ นายสุกฤษณ์ ซ่อนกลิ่น เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการคัดเลือกหน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรมดีเด่น คือ กิจกรรมรวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาค ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ หน่วยงาน และบุคลากรสำนักแผนงานทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม หน่วยงานสำนักแผนงาน เป็นอย่างดี จึงยกย่องให้เป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผนงาน กลุ่มสถิติวิเคราะห์ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่:05 เมษายน 2565

เข้าชม:301

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่