ประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565

นางสาววิศัลยา ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน ร่วมประชุมสำนักแผนงาน ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักแผนงาน และยกเชิดชูบุคลากร กิจกรรม/หน่วยงานดีเด่น เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน ชั้น 6 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

มีวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 การติดตามประเมินผลสำเร็จของแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักแผนงาน
2.2 การประกาศยกย่องยกเชิดชูบุคลากร/กิจกรรม/หน่วยงานดีเด่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ

วันที่:05 เมษายน 2565

เข้าชม:316

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่