สำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือยนต์ข้ามฟาก (ช่วงที่ 1 วันที่ 21-23 เมษายน 2565)

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติวิเคราะห์ ออกสำรวจสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสาร
เรือยนต์ข้ามฟาก ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 จำนวน 9 เส้นทาง
โดยมีวิธีสำรวจทั้งการลงพื้นที่ท่าเรือ และการใช้เทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
สำรวจผู้โดยสารสำหรับท่าเรือที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเป็นการลดงบประมาณ
ในการดำเนินการออกสำรวจและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการผู้โดยสารทางน้ำ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่:28 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 54

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่