การเผยแพร่การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมของสำนักแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

 

นางสาวพัชรา แดงวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักแผนงาน ในวันที่ 12 และ 17-18 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล มีหน่วยงานเข้าร่วม เช่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เป็นต้น โดยเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของ สำนักแผนงาน ดังนี้

สำนักแผนงานได้ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม 4 ด้านได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นได้มีการจัดทำแผนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสำนักแผนงาน มีโครงสร้างของแผนส่วนที่ 1 คือ กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องตามมิติพอเพียง ศาสนา วัฒนธรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า กิจกรรมส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมดุลในชีวิตเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมส่งเสริมวินัยการปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส. และส่งเสริมให้ประหยัดการใช้น้ำ-ไฟฟ้า กิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ที่ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กิจกรรมศึกษาหาความรู้จากสื่อออนไลน์ และกิจกรรมรวบรวมสิ่งของเพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนส่วนที่ 2 คือการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินการ 2 ครั้ง และได้กำหนดให้มีผู้ประสานงานของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อส่งเสริม ติดตาม และรายงานการดำเนินกิจกรรม จากนั้นนำผลมาสรุปในภาพรวมการดำเนินการของสำนักแผนงาน ในข้อพกพร่องได้นำมาปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนที่ 3 คือ การประกาศยกย่องเชิงชุบุคลากร โครงการ/หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคล และหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และส่วนที่ 4 คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้นำผลการดำเนินการตามแผนฯ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ และนำข้อเสนอแนะแนวทางไปปรับปรุงในการดำเนินการครั้งต่อไป สำนักแผนงานได้ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเป็นการวัดว่าบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจึงได้ให้บุคลากรทั้งหมด 78 ท่าน ตอบแบบสอบถามความเห็นต่อคุณธรรมทั้ง 4 ด้าน ก่อนเริ่มกิจกรรมและเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดแล้ว นำผลมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีค่าคะแนนที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นได้ว่าบุคลากร สำนักแผนงานมีพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในคุณธรรมด้านต่างๆ ในการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากร โครงการ/หน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายดีเด่น ได้มีการคัดเลือกบุคคลและกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วมโหวต เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและมีความสร้างสรรค์ในการทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำตัวก่อนเริ่มการโหวต

ทั้งนี้ สำนักแผนงานมีกิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเริ่มกิจกรรม วันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 มีการเปรียบเทียบผลจากน้ำหนักก่อนเริ่มกิจกรรมและเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดเทียบเป็นสัดส่วน ผลสำเร็จคือสุขภาพที่ดี และยังสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลเป็นเงิน 2,000 บาท ให้แก่ผู้ที่ชนะในกิจกรรมนี้

วันที่:19 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:180

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่