สำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565)

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติวิเคราะห์ ออกสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565
โดยมีท่าเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565
จุดสำรวจ ท่าเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 42 ท่า
ท่าปากเกร็ด ท่าวัดกลางเกร็ด ท่ากระทรวงพาณิชย์
ท่าสะพานพระนั่งเกล้า ท่านนทบุรี ท่าพิบูลสงคราม 2
ท่าสะพานพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าวัดตึก
ท่าวัดเขมาภิรตาราม ท่าพิบูลสงคราม 1 ท่าสะพานพระราม 7
ท่าวัดสร้อยทอง ท่าบางโพ ท่าเกียกกาย
ท่าเขียวไข่กา ท่ากรมชลประทานสามเสน ท่าพายัพ
ท่าวัดเทพากร ท่าวัดเทพนารี ท่าสะพานกรุงธน
ท่าเทเวศร์ ท่าสะพานพระราม 8 ท่าบางลำพู
ท่าพระปิ่นเกล้า ท่ารถไฟ ท่าพรานนก
ท่าช้าง ท่าวัดอรุณฯ ท่าราชินี
ท่าปากคลองตลาด ท่าสะพานพุทธ ท่าราชวงศ์
ท่ากรมเจ้าท่า ท่าสี่พระยา ท่าไอคอนสยาม
ท่าวัดม่วงแค ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสาทร
ท่าวัดเศวตฉัตร ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าวัดราชสิงขร

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
จุดสำรวจ ท่าเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 38 ท่า
ท่านนทบุรี ท่าพิบูลสงคราม 2 ท่าสะพานพระราม 5
ท่าวัดเขียน ท่าวัดตึก ท่าวัดเขมาภิรตาราม
ท่าพิบูลสงคราม 1 ท่าสะพานพระราม 7 ท่าวัดสร้อยทอง
ท่าบางโพ ท่าเกียกกาย ท่าเขียวไข่กา
ท่ากรมชลประทานสามเสน ท่าพายัพ ท่าวัดเทพากร
ท่าวัดเทพนารี ท่าสะพานกรุงธน ท่าเทเวศร์
ท่าสะพานพระราม 8 ท่าบางลำพู ท่าพระปิ่นเกล้า
ท่ารถไฟ ท่าพรานนก ท่าช้าง
ท่าวัดอรุณฯ ท่าราชินี ท่าปากคลองตลาด
ท่าสะพานพุทธ ท่าราชวงศ์ ท่ากรมเจ้าท่า
ท่าสี่พระยา ท่าไอคอนสยาม ท่าวัดม่วงแค
ท่าโอเรียนเต็ล ท่าสาทร ท่าวัดเศวตฉัตร
ท่าวัดวรจรรยาวาส ท่าวัดราชสิงขร

วันที่:24 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:137

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่