องค์กรคุณธรรม สำนักแผนงาน

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมกรมเจ้าท่า
ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ของสำนักแผนงาน

แผนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมสำนักแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

ดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักแผนงาน

สรุปผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำนักแผนงาน

ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างและประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่าง

เผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานอื่นๆ

องค์กรคุณธรรม สำนักแผนงาน